Přeskočit na obsah »

Prohledat web
 
Doprava zdarma - nyní na vše!
Diskrétní balík obalený černou fólií
StepTwo, s.r.o. - idatabaze.czDětské zboží, potřeby - idatabaze.cz

Obchodní podmínky  

1/ Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru (www.steptwo.cz) se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je elektronická pošta.

2/ Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží eventuelně předložit doklad o jeho úplném zaplacení.

3/ Objednání zboží a uzavření smlouvy

  • Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odeslání objednávky je závazné! Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude do 48 hodin zaslán e-mail s akceptací objednávky. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaných způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
  • Objednávku máte možnost stornovat do 2 hodin po objednání zasláním emailu na adresu info@steptwo.cz

 

4/ Platební podmínky

Ceny uvedené na webových stránkách StepTwo jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výraznému nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží (v pokladně prodávajícího nebo při dodání zboží na dobírku). Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. K ceně zboží bude připočítána cena dopravy a poštovného (viz Dopravné a poštovné).

5/ Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj.po odeslání potvrzujícího emailu prodávajícím. U zboží, uhrazeného převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Je-li objednané zboží na skladě, doba odeslání zboží je do 2 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy (nebo od připsání platby na účet). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě,že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 dnů,oznámí prodávající kupujícímu náhradní termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

6/ Dopravné a poštovné

Všem našim zákazníkům odesíláme zboží ZDARMA. Zásilky odesíláme Českou poštou - na výběr jsou 2 způsoby doručení:

- balík DO RUKY

- balík NA POŠTU

Co znamená BALÍK DO RUKY ?

Balík Do ruky Vám bude doručen domů nebo do práce na doručovací adresu uvedenou v objednávce kdekoliv v ČR. Předem se o doručení a čísle zásilky dozvíte formou SMS na Váš telefon. Máte možnost upravit čas nebo způsob doručení dle svých potřeb.

Co znamená BALÍK NA POŠTU?

Vaše zásilka do hmotnosti 30kg bude uložena a připravena k vyzvednutí na jedné z 2700 poboček České Pošty kdekoliv v ČR. Zásilku lze vyzvednout v pracovní době pobočky České pošty.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

  • dobírka Česká pošta: 36,00Kč (objednávky do 30.000,-Kč)
  • převodem z účtu:  0,- Kč
  • v hotovosti při osobním převzetí: 0,- Kč
  • prodej na splátky (Essox)

 

7/ Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu, čísla faktury a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu sídla společnosti či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@steptwo.cz.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, je povinen prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit zboží, které na základě kupní smlouvy získal.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již použito. Zboží musí být vráceno v originálním nepoškozeném obalu. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od vrácení zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Náklady související s dopravou zboží při jeho vrácení zpět prodávajícímu hradí kupující. 

8/ Záruka a servis

Záruční doba počíná běžet ode dne dodání a převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady,musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.

9/ Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

10/ Ostatní ujednání

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp.expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Dodání zboží závisí na aktuálních skladových zásobách. Rozměry výrobků jsou pouze orientační.

Všechny výrobky Step2 jsou atestovány dle platných Evropských norem a splňují požadavky dle EN71.

 

 

 


Můj košík

V košíku nejsou žádné položky.

Porovnat produkty

Nevybrali jste položky k porovnání.

Nejprodávanější

STEP2 Plastové pískoviště Krab s krytem
Doporučujeme

cena: 2 533,00 Kč

STEP2 Basketbalový koš na dveře
Hračky pro kluky a děvčata

cena: 775,00 Kč